Colegiul National ”Traian”, Drobeta Turnu Severin

Despre CNT

La 1 septembrie 1883, în capitala jude?ului Mehedin?i, ora?ul Turnu-Severin, s-a înfiin?at clasa I gimnazial? cu 79 de elevi ?i doi profesori entuzia?ti, Mihail N. Hergot, director ?i profesor de matematici ?i ?tefan Bodiu, pentru discipline umaniste. Era început de istorie pentru prestigioasa ?coal? ?i institu?ie de cultur? numit? azi Colegiul Na?ional Traian.
Dup? primii ani de func?ionare în sedii modeste, în 1890 s-a pus piatra de temelie a cl?dirii liceului, în prezen?a primului-ministru G. Manu. Proiectul a fost realizat de c?tre celebrul arhitect mehedin?ean Alexandru S?vulescu ?i era menit a ar?ta latinitatea si unitatea noastr?. Pe frontonul cl?dirii sunt busturile poetului latin Ovidius, ale lui Vasile Alecsandri ?i Ion Heliade R?dulescu, iar deasupra – dou? personaje feminine, întruchip?ri alegorice ale Moldovei ?i Munteniei, ?inând coroana înving?torului popor român. Locul era bine ales, într-o zon? istoric?, pe malul Dun?rii, în antica Drobeta, lâng? piciorul Podului lui Traian, în inima Olteniei lui Mihai Viteazul ?i a lui Tudor Vladimirescu. Prima denumire a ?colii, în 1891, a fost Liceul Neagoe Basarab, dup? numele pie?ei în care a func?ionat gimnaziul real (actuala Pia?? Mircea), dar în 1892, dup? finalizarea construc?iei, la solicitarea locuitorilor ora?ului care doreau s? lege istoria acestei institu?ii de înv???mânt de str?vechea istorie dun?rean?, vie înc? prin vestigiile podului construit în timpul imp?ratului Traian, a devenit Liceul Traian.
Theodor Costescu – profesor, pedagog, reformator, edil, ctitor de institu?ii, om politic, membru de onoare al Academiei Române(1934), este considerat adev?ratul f?uritor al acestui liceu. Director în anii 1892-1901, el a transformat Liceul Traian într-un model na?ional prin constituirea unui corp profesoral de elit?, dotarea cu laboratoare moderne ?i bibliotec?, internat, gr?din? botanic?. Tot el a introdus pentru prima oar? în înv???mântul românesc ?i ideea uniformei ?colare, a carnetului de elev ?i a preg?tirii militare pentru ap?rarea patriei.

Alexandru Barc?cil? , arheolog ?i profesor de limbi clasice, director al Liceului Traian în anii 1922-1938, a continuat activitatea de reformator al ?colii române?ti.

Câteva etape importante din istoria liceului:

1893 – s-a introdus pentru prima dat?, într-o ?coal? de stat, uniforma de elev, cu acordul ministerului, care va aplica apoi aceast? masur? în toate ?colile, în scopul ?tergerii diferen?elor sociale;
1899 – a fost amenajat? gradina botanic? a liceului;
1897 – a avut loc vizita regelui Carol I;
1897 – în cancelaria Liceului Traian s-a înfiin?at Societatea coral? Doina, avându-l ca dirijor pe I. ?t. Paulian;
1897 – s-a înfiin?at biblioteca ?colar?, care va avea, în 1903, peste 5000 de volume;
1900 – fanfara ?i batalionul elevilor au defilat, la Bucure?ti, prin fa?a Majest??ii Sale , regele Carol I;
1902-1903 – fanfara elevilor a devenit una dintre cele mai bune din ?ar?;
1913-1924 -sub egida lui Theodor Costescu, fost director al Liceului Traian, a fost construit Palatul Cultural, care va aduce ora?ului ?i jude?ului o dezvoltare cultural? f?r? precedent;
1918 – a fost plantat Stejarul Unirii, la ini?iativa profesorilor ?i a elevilor, din respect ?i pre?uire pentru cei care au f?urit România Mare;
1919- s-a constituit societatea cultural? Casa luminii din Mehedin?i, unde vor activa Victor Gomoiu, Petre Sergescu, Gheorghe ?i?eica, Mina Minovici ?i al?ii;
1922-1923 –a fost construit stadionul Dr. C. Angelescu;
1933 –a fost scris imnul Liceului Traian , autor fiind poetul Gherghinescu Vania (fost elev al liceului);
1922 – sa demarat construirea internatului, actualul sediu impresionant al Muzeului Regiunii Por?ilor de Fier;
1937 –a început construirea aripii de sud-est a cl?dirii liceului;
1950 – a fost expus, în partea de nord a parcului botanic, bustul poetului Mihai Eminescu realizat de Gheoghe Anghel;
1953 – s-a finalizat amenajarea cabinetelor de fizic?, chimie, geografie, biologie (cu material didactic venit din Germania);
1972- a fost amplasat, în parcul botanic al liceului, grupul statuar Teodor Costescu ?i elevul, d?ltuit in marmur? de Ru?chi?a, de sculptorii M. Onofrei ?i Carol Umberto.
1978- a fost amenajat Observatorul ?colar;
1983 – a fost reorganizat Muzeul liceului, cu documente, tablouri ?i c?r?i valoroase, un simbol al trecutului viu al liceului;
1996 – prin Ordinul ministrului nr. 4939/16.09.1996 Liceul Teoretic “Traian” se va numi Colegiul “Traian”, începând cu anul ?colar 1996 – 1997;
1999 – conform adresei Ministerului Educa?iei Na?ionale nr. 31390/21.04.1999, institu?ia va func?iona sub denumirea Colegiul Na?ional “Traian”;
2003 – s-a inaugurat, în partea de vest, corpul nou al cl?dirii liceului, construit cu fonduri de la Banca Mondial?.
În amintirea adun?rii na?ionale de la Blaj din Transilvania, din 15 mai 1848, moment al rena?terii na?iunii române în timpul revolu?iei pa?optiste, s-a hot?rât ca ziua Liceului Traian s? fie 15 mai, tradi?ie respectat? ?i azi.